Brak serwerów w ciągu najbliższych 2 tygodni. Kliknij, by dodać swój serwer!
Słownik strażaka
1. Stopnie w PSP I OSP
3. Słownik strażacki
3. Oznaczenia pojazdów
5. Charakterystyczne słownictwo


PSP - Państwowa Straż Pożarna -zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja przeznaczona do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. powołana 24 sierpnia 1991 roku.

Logo PSP

CTIF - Międzynarodowy Komitet Techniczny Prewencji i Zwalczania Pożarów-Comité Technique International de Prévention du Feu-CTIF powstał w 1900 w Paryżu. Obecnie grupuje 48 państw. Co 4 lata organizuje międzynarodowe zawody strażackie zwane również Olimpiadą Pożarniczą.

OSP - Ochotnicza straż pożarna -jest umundurowaną, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt, organizacją społeczną, przeznaczoną w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Działająca na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Opiera się na zasadzie wolontariatu (oznacza to, że uczestnictwo w jej strukturach jest dobrowolne i nie otrzymuje się za nie żadnego wynagrodzenia).

KSRG - Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy - Do 31 grudnia 2006 roku 3565 jednostek ochotniczych straży pożarnych zostało włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, będącego zespołem przdsięwzięć organizacyjnych, szkoleniowych, materiałowo-technicznych i finansowych, podjętych w celu prognozowania, rozpoznawania i zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych i miejscowych zagrożeń oraz skupiającego w wewnętrznie uporządkowanej strukturze jednostki ochrony przeciwpożarowej w celu ratowania życia, zdrowia mienia i środowiska.

Ratownik - wyposażony w sprzęt ochrony osobistej (ubranie bojowe specjalne, buty specjalne, hełm, rękawice, kominiarka, pas bojowy, pochewka z toporkiem, podpinka linkowa, sygnalizator bezruchu realizuje zadania postawione przez dowódcę.

ROTA - dwuosobowy zespół ratowników wykonujących samodzielnie powierzone im zadania. W zależnosci od realizowanych zadań ratownicy w zależności od potrzeb oprócz sprzętu ochrony osobistej używają aparatów ochrony dróg oddechowych, latarek, radiostacji, podręcznego sprzętu burzącego i gaśniczego.
ZASTĘP - pododdział liczący od trzech do sześciu ratowników w tym dowódca wyposażonych w pojazd umożliwiający prowadzenie działań ratowniczych.
SEKCJA - pododdział składający się z dwóch zastępów liczący do 12 ratowników w tym dowódca.
PLUTON - pododdział składający się z trzech lub czterech zastępów liczący do 20 ratowników w tym dowódca.
KOMPANIA - pododdział składający się z trzech plutonów lub czterech sekcji wraz z dowódcą
BATALION - oddział składający się z trzech do pięciu kompani wraz z dowódcą
BRYGADA - grupa pododdziałów realizujących w ramach województwa (garnizonu) wielkoobszarowe działania ratownicze

Specjalistyczna Grupa Ratownicza - pododdział ratowników posiadający specjalistyczne przeszkolenie i uprawnienia i wyposażone w sprzęt niezbędny do wykonania zadania.

Pojazdy Straży dzielimy na :
-GAŚNICZE
-SPECJALISTYCZNE
Pojazdy gaśnicze :
- lekkie (do 7,5 tony)

Iveco

IVECO TURBO DAILY 65C17D
-średnie(od 7,5 tony do 14 ton)

Unimog Mercedes

MERCEDES-BENZ UNIMOG U4000
-cięzkie(od 14 ton)

Volvo

VOLVO FM 4x2

  Pojazdy specjalistyczne:
 • drabiny mechaniczne
 • podnośniki hydrauliczne
 • samochody ratownictwa technicznego
 • samochody ratownictwa technicznego
 • samochody ratownictwa specjalistycznego
 • samochody ratownictwa wodnego
 • samochody ratownictwa wysokościowego
 • samochody dla grup poszukiwawczo-ratowniczych
 • samochody oświetleniowe
 • samochody do przewozu sprzętu ochrony dróg oddechowy
 • samochody wężowe
 • samochody do przewozu kontenerów specjalistycznych
 • samochody kwatermistrzowskie
 • dźwigi
 • samochody operacyjne
 • samochody rozpoznawczo-ratownicze
Gaśnice

1. Podział:
- ze względu na rodzaj użytego środka gaśniczego:

* P - proszkowa
* WP - wodno-pianowa
* S - śniegowa
* H - halonowa
* W - wodna (obecnie produkowane gaśnice z symbolem "W" są gaśnicami pianowymi)

- ze względu na sposób magazynowania wyrzutnika (gazu):

* x - zarówno środek gaśniczy jak i wyrzutnik znajdują się w tym samym zbiorniku (mówi się wtedy że gaśnica jest pod stałym ciśnieniem)
* y - wyrzutnik (dwutlenek węgla) powstaje w wyniku reakcji chemicznej
* z - gaśnice z oddielnym zbiornikiem (tzw."nabojem") zawierającym gaz wyrzutowy

Uzupełnienie symbolu gaśnicy stanowi informacja o ilości zastosowanego środka gaśniczego oraz informacja o grupach pożarowych materiałów palnych, które można gasić danym środkiem gaśniczym:
A - ciała stałe
B - ciecze
C - gazy
D - metale

Słownik sporządzony przez KrajeSa oraz innych użytkowników forum na podstawie różnych witryn.